White on White Planter & Stand
White on White Planter & Stand

White on White Planter & Stand

Regular price $18.00

 8.75x 4.75 x6.5"

Plastic pot & Metal Stand

White on White